• ברצוני לברך את כל הקהל הקדוש, שמקבלים את השיחה מידי שבוע בשבוע, שנזכה כולנו, עוד השנה, לראות בבניין בית המקדש שירד שלם ומוכן מן השמים, כשכולו בנוי אש להבה. שם נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים ולשמוח שמחת עולמים
  • באותו לילה גדול וקדוש, שבו מקבל כלל ישראל על עצמו מחדש עול מלכות שמים, הרי שעל ידי אותה עבודה גדולה אנו מחברים את השכינה דרך ארבע אותיות שם הוי"ה. בכך אנו מורידים את אור הגאולה אל עולם החשיכה ומגרשים את כוחות הטומאה באופן הנעלה ביותר. ואם אמנם כך נעשה, יקוים בנו מאמר חז"ל )ר"ה יא, א( "בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל". ויהי רצון, שנזכה עוד השתא לאכול מן הזבחים ומן הפסחים. אמן
  • הסיפור ההיסטורי הזה לא הוזכר במקורות היהדות, בתלמוד ובספרות המדרשית, כי אנחנו לא דת מיסיונרית. זה כתוב בספרי ההיסטוריה של רומא מאותה תקופה. מאוחר יותר אותם גרים הפכו להיות ראשוני הנוצרים, והאימפריה הרומאית הפכה לנוצרית. ברצוני לברך את כל הקהל הקדוש, שמקבלים את השיחה מידי שבוע בשבוע, שנזכה כולנו, עוד השנה, לראות בבניין בית המקדש שירד שלם ומוכן מן השמים, כשכולו בנוי אש להבה. שם נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים ולשמוח שמחת עולמים.
  • התבאר אפוא, שבזכות התאמצותו הגדולה של יעקב אבינו, בחיר שבאבות, לשמור על דביקות בה' בבחינת 'עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי', זכה להקנות כוח זה לבנים, ועוצמה זו הוצפנה בסוכה
  • סיכום: החטא השורשי בבית ראשון שגרם להם לעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות היה, שהחשיבו את הלימוד רק כמשהו אינטלקטואלי, ולא כדבר החשוב והתועלתי ביותר בעולם. בבית שני גמלו חסד רק עם בני קבוצתם, אבל לחמו במלוא הקנאות האידיאולוגיות בקבוצות שנחשדו כרוצות להיכנע לרומאים, אותם רצחו נפש באכזריות. זו היתה "שנאת חינם" תחת איצטלא של קנאות לאומית-דתית!
  • מכירים את המשפט : "שַׁ לַח לַחְ מְ ךָ עַ ל פְ נֵי הַ מָ יִם כִ י בְ ר ב הַ יָמִ ים תִ מְ צָ אֶ נּוּ"? )קהלת יא, א( נראה שבמקרה הזה, יד ההשגחה סובבה את הדברים בצורה כל כך מפעימה, שאי אפשר שלא להתפעל ממנה. רואים אנו, עד כמה התנהגות "יהודית" אמתית של משפחה הגונה וגומלת חסד, יכולה להשפיע לטובה למשך שנים רבות על כל כלל ישראל. כאן המקום להדגיש, שגם יחסו החיובי למדינת ישראל נגזר מהסיפור הנ"ל
  • במגילת אסתר יש מסר לדורות, שאם תבוא "שואה" על ישראל, עליהם לחזור בתשובה ולהתפלל ומיד היא תחדל. אחשוורוש לא ידע שהמן רוצה להרוג את היהודים, לכן הוא יכל לבטל את הגזרה לאלתר. היטלר ימ"ש לא ידע שהורגים יהודים, הכל נעשה מאחורי גבו, ולכן אילו היו חוזרים בתשובה ומרבים בתפילה, הדבר היהנודע לו, הוא היה עוצר את ההשמדה לאלתר
  • מרדכי התבשר מן השמים שתהיה גזירה קשה אבל, היא תתבטל. מיד כשהגידו לו מן השמים שגזירת ההשמדה נשלחה לכל קצווי הממלכה קרע בגדיו ופתח בתפילה. גם כשנגזרת גזירה טובה, היא לא תעבור בלי תפילה. גם בבריאת העולם, העשבים לא צמחו בלי שאדם הראשון התפלל. אברהם, יצחק ואליעזר היו חייבים להתפלל, למרות שהובטחו מראש על ידי בו"ע.
  • התשובה נבראה לפני העולם. היא תהליך איטי וממושך. אין לזלזל אפילו בצעד אחד שעושה אדם בתהליך התשובה. תשובה מלאה יוצרת אדם חדש כמי שלא חטא מעולם. כמו שהמלאכים נוצרים מחדש גם אדם יכול להיווצר מחדש. תשובה מורכבת משני חלקים: שיבת האדם אל עצמו ושיבתו אל הקב"ה.

עמודים