• "וּלְקַחְתם אֲגֻדַת אֵזוֹב וּטְבַלְ תם בַדָּם אֲשר בַסַף וְהִגַעתם אל הַמַשְׁקוֹף וְאל שְׁתֵּי הַמְׁזוּזֹת מִן הַדָּם אֲשר בַסָּף וגו'. וְעָּבַר ה' לִנְגףֹּ את מִצְרַיִם וְרָּאָה את הַדָּם עַל הַמַשְׁקוֹף וְעַל שְׁתֵּי הַמְׁזוּזֹת וּפָּסַח ה' עַל הַפתַח וְלאֹּ יִתֵן הַמַשְחִית לָּבאֹּ אל בָּתֵיכם לִנְגףֹּ".
  • ארץ ישראל היא יישות רוחנית ייחודית ומקיאה מקרבה את החוטאים! "אַל תִּטַּמְּאוּ בְּכָל אֵלֶּה כִּי בְּכָל אֵלֶּה נִּטמְּאוּ הַגּוֹיִּם אֲשֶּר אֲנִּי מְּשַלֵחַ מִּפְּנֵי כם וַּתִּטְּמָא הָאָרֶּץ וָאֶּפְּקֹד עֲוֹנָהּ עָלֶּיהָ וַתָקִּא הָאָרֶּץ אֶּת ישְּבֶּיהָ
  • "וּסְפַרְתֶּם לָכֶּם מִמָחֳרַת הַשַבָת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶּם אֶּת עֹמֶּר הַתְנוּפָה שֶּבַע שַבָתוֹת תְמִימֹת תִהְיֶּינָה עַד מִמָחֳרַת הַשַבָת הַשְבִיעִת תִסְפְרוּ חֲמשִים יוֹם וְהִקְרַבְתֶּם מִנְחָה חֲדָשָה לַה' "
  • "דַּבֵּר אל אַהֲרֹן וְאָמַּרְ ת אֵּ ליו בְהַּעֲלֹתְ ך את הַּנֵּרֹת אל מוּל פְנֵּי הַּמְנוֹרה יאִירוּ שִבְעַּת הַּנֵּרוֹת: וַיַעַשׂ כֵּן אַהֲרֹן אל מוּל פְנֵּי הַּמְנוֹרה העֱ לה נֵּרֹתיה כַאֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶׁת משֶׁה" .
  • למה צריך ברכה, שבשנה השישית יזכה לתבואה פי שלוש? "וְכִי תֹאמְרוּ מַה נֹאכַל בַשָּׁנָּׁה הַשְבִיעִת הֵן לֹא נִזְרָּׁע וְלֹא נֶ אסֹף אֶת תְבוּאָתֵנוּ. וְצִוִּיתִי אֶת בִרְכָּׁתִי לָּׁכֶם בַשָּׁנָּׁה הַשִשִית וְעָּׁשָּׁ ת אֶת הַתְבוּאָה לִשְלש הַשָּׁנִים" .
  • מה גרם לבלק לפחד? "וַיַרְא בָּלָּק בֶּן צִפּוֹר אֵת כָּל אֲשֶּר עָּשָּה יִשְרָּאֵל לָּאֱמֹרִי: וַיָּגָּר מוֹאָב מִפְּנֵי הָּעָּם מְאֹד וגו' " פירש"י: "אמר אלו שני מלכים שהיינו בטוחים - עליהם לא עמדו בפניהם אנו על אחת כמה וכמה לפיכך ויגר מואב".
  • רבו המובהק של האדם נחשב כאילו כאילו ילדו "וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת אַהֲרֹן וּמשֶּה בְיוֹם דִּבֶּר ה' אֶּת משֶּה בְהַר סִּינָי " . כותרתו של הפסוק שלפנינו אומרת שיפורטו שמות בניהם של אהרן ומשה, אולם, בהמשך הקטע, מוזכרים רק שמות בניו של אהרן: נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר
  • למה ה' הכניס את ישראל לפני קריעת ים סוף למצב מפחיד ומחריד? בפרשת בשלח מתארת התורה את השלב הסופי של יציאת מצרים וקריעת
  • "אֵיכָה אֶשָא לְבַדִּי טָרְחֲכֶם וּמַשַאֲכֶם וְרִּיבְכֶם" , פירש"י: "ומשאכם מלמד שהיו אפיקורסין. הקדים משה לצאת, אמרו מה ראה - בן עמרם לצאת? שמא אינו שפוי בתוך ביתו.

עמודים