• בית המקדש נחנך ביום השמיני מכיוון, שהוא השיא של הרוחניות. המהר"ל הסביר: המספר שש – מסמל את עולם החומר, שבע – את עולם השלמות הטבעית, שמונה – את העולם הרוחני שמעל הטבע. ברית המילה, היא ביום השמיני בגלל שהיא שינוי הטבע. "נס " –הוא מעל הטבע לכן חנוכה הוא שמונה ימים. התורה היא מעל הטבע, לכן היא תחת המספר שמונה. בית המקדש –הוא תחת המספר שמונה, לכן לא שלטו בו חוקי הטבע של החומר
  • פרשת המבול באה ללמדנו, שסוף הרשעים לאבדון, גם אם יהיו חזקים וגם אם עד השמים תהא קומתם, גם אם אלפי שנים ישלוט רשעותם, הרי 'צוחק מי שצוחק אחרון' אומר הפתגם. (תהלים ב, ד) ו"יוֹשֵׁב בַשָּמַים יִשְחָּק אֲדֹנָּי יִלְעַג לָּמוֹ" ובסופו של דבר, הצדיקים, גם אם הם מועטים, גם אם חלשים, גם אם הם בודדים, גם אם יישאר צדיק אחד בלבד, הוא זה שיישאר כש"כ (דברים ד, ד) "וְאַתֶּּם הַדְבֵקים בַה' א -לֹהֵיכֶּם חַיִים כֻלְכֶּם הַיוֹם." הדבר הוכח הן בהיסטוריה של העולם העתיק והן במה שהתרחש במאה שלנו ובימינו אנו, הן בעולם הגדול והן במדינתנו הקטנה
  • הפסוק 'ויכולו' מתאר את סיום מעשה הבורא, וממילא, את תחילת מעורבתו של האדם בעולם, שהלוא, יודעים אנו: "הַ שָ מַ יִם שָ מַ יִם לַה' וְּׁ הָ אָרֶׁ ץ נָתַ ן לִבְּׁ נֵי אָדָ ם" (תהלים קטו, טז). אשר תפקידם לאכלס את כדור הארץ, כמאמר הנביא: "לֹא תֹהוּ בְּׁ רָ אָ הּ לָשֶׁ בֶׁ ת יְּׁצָ רָ הּ" (ישעיה מה, יח). אבל ישראל קבלו חובה נוספת והיא, לחנך ולהשלים את נפשות בניהם "ושנתתם לבנך," כדי שיצליחו להקנות להם את התורה והיראה, חייבים הם להכניסם לפני כן לברית עם נותן התורה, אשר מתאפשרת, כמו שהתבאר באריכות, על ידי הסרת העורלה. כך נלענ"ד, הזהות שבין שני הפסוקים
  • מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל סיפר, שבהיותו רבה של תל אביב, קרא לאחד העשירים לבקש את עזרתו לעניים לחג הפסח. אותו עשיר סירב, באומרו, ששעתו דחוקה והוא בעל חוב גדול... והנה בחול המועד בא אותו עשיר, וסיפר למרן זצ"ל, שבליל הסדר הייתה לו תקרית עם בניו, והם הוציאו אותו מהבית במשך כל ליל הסדר היה מחוץ לבית, והיה בצער גדול. אמר לו מרן זצ"ל, זה מה שכתוב במדרש הנ"ל 'אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך'. חבל שהפסדת את ההזדמנות כשבקשתי ממך" )רבי יהודה קבסה, ויאמר יהודה ח"ג, עמ' סד(.
  • מה מסמל הסולם בחלום יעקב. אדם או מלאך, מי גדול ממי? מה הוא מלאך ובמה אדם גדול ממנו. בעזרת האדם יכול גם מלאך להתעלות. הרמב"ם כל הנבראים נוצרו כדי להביא תועלת לקיום האדם. האדם נברא כדי להידבק בבורא ית' בגוף ובנשמה. יעקב מגיע לשלמות בגיל שבעים ושבע 'ולשלמות מבלי חסרון' בגיל תשעים ותשע. ארבע דרגות בבני אדם. ליעקב הדרגה הגבוהה ביותר
  • יעקב שלח את יהודה להקים ישיבה טרם בואו למצרים, הישיבה הראשונה נוסדה על ידי אברהם, וממנה עברה מדור לדור עד ימינו. בכל מקום שלא היו ישיבות היהודים התבוללו חיש מהר. ההבדל שבין ישיבה למוסד אקדמאי. הברית וההבטחה של ה,' שהתורה שבע"פ והישיבות ישארו לנצח. ישיבה חייבת להישמר בצורתה המקורית ואינה סובלת שום תערובת זרה. בן ישיבה, מתמכר לגמרי לתורה ולישיבה
  • הבנו איפה את המילים הראשונות שפירש רש"י על תכלית בריאת העולם שהיא התורה שניתנה לישראל, ורק לישראל. ובה במידה ניתן לקרוא משוואה זו גם בצורה הפוכה, בשביל ישראל שהם עיקר הבריאה ולהם ניתנה התורה ורק להם
  • הסיבה שבכל קורבן היו צריכים לשים מלח, מפני ששורשו הוא ממים ומלח והוא ממזג חסד ודין. הקורבן מקרב את האדם לבורא, וההתקרבות צריכה להיעשות בדרך האמצעית שממזגת רבדים שונים. היסורים בשורשם דומים למלח, למעשה הם גורמים לכאב. אבל תכליתם עליה בתורה בעולם הזה והתעלות רוחנית בעולם הבא.
  • הצגנו שאלה, למה היה צריך נס של ירידת מן ארבעים שנה? למה לא יצר ה' תנאים שיוכלו לעסוק בחקלאות במדבר סיני? התשובה: הם היו חייבים לחיות במצב, שחייהם תלויים להם מנגד. פרנסתם אינה מובטחת מהיום למחר, בכדי שיתחזקו במידת הביטחון, שהיא הכלי החיובי לקבלת חכמת התורה

עמודים